ฉนวนกันเสียง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเสียงดัง
ในโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานหรือสถานประกอบกิจการที่มีปัญหาด้านเสียงเกินค่ามาตรฐาน อาจสร้างผลกระทบทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานต่อพนักงานในโรงงานเอง หรืออาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมที่อยู่ด้านนอกโรงงาน หากเจ้าของแหล่งกำเนิดเสียงหรือผู้เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย ไม่จัดทำโครงการควบคุมเสียงหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่สำเร็จ จะทำให้มีผลกระทบตามมา เช่น

  • เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายด้านเสียง มีทั้งโทษปรับและจำคุก

  • ลูกจ้างอาจเกิดภาวะสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร

  • ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลงจากเสียงเกินค่ามาตรฐาน

  • ถูกร้องเรียนจากชุมชนหรือผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงที่อยู่นอกโรงงาน

  • โรงงานหรือสถานประกอบกิจการอาจถูกสั่งปิดปรับปรุง จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

ทำไมต้องใช้บริการจาก
NEWTECH INSULATION” ในการควบคุมเสียง?

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการควบคุมเสียงอุตสาหกรรม เรามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเฉพาะทางที่มีความรู้ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมืออันทันสมัยที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาเสียงอุตสาหกรรมที่มีทั้งในและต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าปัญหาด้านเสียงในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการจะได้รับการแก้ไขได้อย่างตรงจุด ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมเสียงในอุตสาหกรรม

– บริษัทฯ ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– มีทีมงานที่มากประสบการณ์และความรู้ ได้แก่ วิศวกร นักสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ช่างเทคนิค รวมไปถึงช่างประกอบและติดตั้งระบบควบคุมเสียง

– มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานไว้ให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

– มีสินค้าสำหรับควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น ผนังกันเสียง ห้องเก็บเสียง ม่านกันเสียง ตู้ครอบลดเสียง แจ็คเก็ตลดเสียง ไซเลนเซอร์ อคูสติคลูเวอร์ อุปกรณ์แยกความสั่นสะเทือน เป็นต้น

– มีการประเมินหรือทำตัวแบบจำลองระดับเสียง ก่อน-หลัง ปรับปรุงให้ลูกค้าใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการแก้ปัญหาด้านเสียง

– รับประกันระดับเสียงที่ลดลง อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

– รับประกันคุณภาพสินค้าและฝีมือการติดตั้งทุกงาน

ฉนวนกันเสียง

บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม

จากประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านเสียงมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเสียงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และเสียงทางสิ่งแวดล้อม
ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำที่ทำได้จริงสำหรับการแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทั้งโรงงาน พนักงาน หรือชุมชนโดยรอบอยู่ร่วมกันได้

“เพราะเรา…เข้าใจเรื่องเสียง”

จัดทำโครงการควบคุมเสียงกับเรา
เก็บข้อมูล ออกแบบ ติดตั้ง รับประกันเสียงที่ลดลง
ตรวจวัดเสียงด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

งานเก็บข้อมูล

บริการเก็บข้อมูลเสียงจากทาง NTi โดยการตรวจวัดค่าระดับความดันของเสียง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การวัดข้อมูลระดับความดันเสียงก่อนเริ่มโครงการ (Baseline or Before) จนกระทั่งถึงขั้นตอนการประเมินผลโครงการ (Appraisal or After) เป็นขั้นตอนสุดท้าย  เพื่อช่วยให้ง่ายการต่อการประเมินผลของโครงการลดเสียงดัง และถูกต้องตามหลักการควบคุมเสียงด้วยมาตรการทางวิศวกรรม (Engineering Noise Control) ด้วยเครื่องมือที่ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ดำเนินการโดยวิศวกรและนักสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมเสียงโดยตรง

ฉนวนกันเสียง

งานออกแบบ

“บริการออกแบบแนวทางการลดเสียงโดยละเอียด” (Engineering Design and Solutions) คือ การสำรวจหน้างานและศึกษาข้อมูลเสียงจากกิจกรรมการทำงานของเครื่องจักรหรือแหล่งกำเนิดเสียงโดยละเอียด สามารถหาแนวทางและวิธีการสำหรับลดเสียงรบกวนหรือเสียงดังเกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการลดเสียงที่เหมาะสม ลดเสียงได้มากที่สุดด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยสุด และเป็นแนวทางการลดเสียงที่ใช้ได้จริง ไม่สร้างปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอื่นๆตามมาในภายหลัง … “Designed for Comfort, Engineered for Control”

ฉนวนกันเสียง

งานติดตั้ง

งานติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงจะดำเนินการภายหลังจากงานวิเคราะห์ข้อมูลจากที่รวบรวมมาแล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเครื่องจักร ข้อมูลความถี่เสียง ข้อมูลระดับเสียงรบกวน ข้อมูลการรับสัมผัสเสียงของพนักงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดทำตัวแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านเสียง (Noise Simulation) ซอฟต์แวร์เฉพาะทางก็จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้หาแนวทางการควบคุมเสียงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณที่มี (Optimum and Practical Solutions) เพราะโครงการลดเสียงที่ดีต้องมีความสมดุลย์ทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ (Efficiency and Economy) โดยงานติดตั้งจะมีการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมบริการหลังการขายฟรี 2 ครั้ง ในรอบปี

ฉนวนกันเสียง

ประเมินผล

การประเมินผลภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง เป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีความจำเป็นมาก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูล ก่อน-หลัง การปรับปรุง มาเปรียบเทียบให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบลดเสียง และความคุ้มค่าในการลงทุนแก้ไขปัญหาเสียงดังของเจ้าของแหล่งกำเนิดเสียง และยังนำมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ผู้ดำเนินการในขั้นตอนนี้จึงต้องมีทั้งความรู้ ประสบการณ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้ประเมินผลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และยุติธรรมกับทุกฝ่าย

อย่าปล่อยให้การลงทุนแก้ปัญหาเสียงในโรงงานกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าหรือประเมินผลไม่ได้อีกต่อไป เลือกใช้บริการจาก NTI มั่นใจกว่า … “เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง”

ยืนยันคุณภาพด้วยผลงาน

และข้อมูลเสียง เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง
ตรวจวัดเสียงด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ฉนวนกันเสียง

แก้ปัญหาเสียงรบกวนโรงงานน้ำแข็งหลอด

ฉนวนกันเสียงเครื่องจักร

แก้ปัญหาเสียงเกินมาตรฐานเครื่องแยกกาก

ฉนวนกันเสียง

แก้ปัญหาเสียงระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยลม

ฉนวนกันเสียง

แก้ปัญหาเสียงรบกวนของระบบบำบัดอากาศ

แก้ปัญหาเสียงรบกวนจากไฮดรอลิคปั๊ม

ฉนวนกันเสียง

แก้ปัญหาเสียงรบกวนจากแอร์ฮีทเตอร์

เสียงสะท้อนจากลูกค้าของเรา

ผู้ใช้สินค้าและบริการควบคุมเสียง

ฉนวนกันเสียง
ฉนวนกันเสียง
error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650