บริการ ออกแบบระบบลดเสียงดัง

ฉนวนกันเสียงดัง

ออกแบบระบบลดเสียงดัง

  • ฉนวนกันเสียง

 

ออกแบบระบบลดเสียง เสียงดังที่ก่อให้เกิดความรำคาญทั้งในโรงงาน และ เสียงดังที่บ้านพักอาศัย มีรูปแบบและคุณลักษณะจำเพาะที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้วิธีการแก้ปัญหา และการเลือกใช้วัสดุแตกต่างกัน การออกแบบระบบลดเสียงดัง เป็นอีกขั้นตอนที่จำเป็นในกระบวนการลดเสียง ฉนวนกันเสียง เพราะขั้นตอนการออกแบบระบบลดเสียงจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ และระยะเวลาในการทำงาน การแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง การออกแบบระบบลดเสียงเป็นกระบวนการที่จะกระทำต่อจาก งานวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียง (บางกรณีอาจเริ่มทำไปพร้อมกันได้) ซึ่งปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการออกแบบคือ

  • เสียงหลัก (primary noise source)
  • เสียงรอง (secondary noise source)
  • เสียงแวดล้อม (background noise)
  • วัตถุหรือรูปร่างของแหล่งกำเนิดเสียง
  • ความต้องการที่แท้จริงในการแก้ปัญหาเสียงของทางลูกค้า
  • ทฤษฎีในการแก้ปัญหาและข้อจำกัดหน้างานจริง
  • งบประมาณที่ลูกค้าจัดสรรไว้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง
  • ระยะเวลาที่ทำงานแก้ปัญหาเสียงดังได้ (เริ่มจนจบโครงการ)
ฉนวนกันเสียงโรงงาน
การแก้ปัญหาเรื่องเสียงดัง ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงเรื่อง เสียงดัง หรือ เสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ตั้งแต่ต้น เช่น ตอนสร้างโรงงาน สร้างสถานที่วางเครื่องจักร หรือสร้างบ้านพักอาศัย ทำให้พบปัญหาด้านเสียงในภายหลังเมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรหรือสถานที่ จุดนี้เองที่ทำให้ขั้นตอนการออกแบบระบบลดเสียง ต้องกระทำด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้องตามหลักวิชา เพราะการออกแบบระบบลดเสียงที่ขาดประสบการณ์ อาจทำให้เสียงหลักเงียบ แต่ปัญหาเสียงรองหรือเสียงแฝงจะเกิดขึ้นมาแทน ส่งผลให้ในท้ายที่สุดปัญหาเรื่องเสียงดังก็ยังไม่หมดไป ทั้งที่ได้ลงทุนทำระบบลดเสียงดังไปแล้ว

 

Sound:

การวัดเสียงในสภาพแวดล้อมการทำงาน ต้องมีความพร้อมด้านเครื่องมือและบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์จึงจะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องเสียงสำเร็จตามประสงค์ ซึ่งในส่วนของเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่ เครื่องวัดระดับเสียง (sound level meter) เครื่องวิเคราะห์ความถี่เสียง (sound frequency analysis) และ เครื่องวัดเสียงกระแทก ( impact noise meter) รวมถึง เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (noise dosimeter) ยังไม่นับรวมถึง software ที่ใช้ประมวลผลจากข้อมูลในเครื่องมือวัดเสียงที่กล่าวมา

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650