ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องน่ารู้ เรื่องเสียงดัง

ปัญหาเสียงดัง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการ
พ.ศ. ๒๕๕๓

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  กําหนดให นายจางจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถาน ประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแตแปดสิบหา เดซิเบลเอขึ้นไป  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๒  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ การจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง แรงงาน  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ ๓ ใหนายจางจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการเปนลายลักษณอักษร  ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา การทํางานแปดชั่วโมงตั้งแตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึ้นไป  ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  ดังนี้

(๑) นโยบายการอนุรักษการไดยิน

(๒) การเฝาระวังเสียงดัง  (Noise  Monitoring)

(๓) การเฝาระวังการไดยิน  (Hearing  Monitoring)

(๔) หนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้  ใหนายจางประกาศโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการใหลูกจางทราบ

ขอ ๔ ใหนายจางจัดใหมีการเฝาระวังเสียงดัง  โดยการสํารวจและตรวจวัดระดับเสียง  การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง  และการประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจางในสถานประกอบ กิจการแลวแจงผลใหลูกจางทราบ

ขอ ๕ ใหนายจางจัดใหมีการเฝาระวังการไดยิน  โดยใหดําเนินการดังนี้

(๑) ทดสอบสมรรถภาพการไดยิน  (Audiometric  Testing)  แกลูกจางที่สัมผัสเสียงดังที่ไดรับ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึ้นไป  และใหทดสอบ สมรรถภาพการไดยินของลูกจางครั้งตอไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(๒) แจงผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจาง ทราบผลการทดสอบ

(๓) ทดสอบสมรรถภาพการไดยินของลูกจางซ้ําอีกครั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจาง ทราบผลการทดสอบ  กรณีพบวาลูกจางมีสมรรถภาพการไดยินเปนไปตามขอ  ๗ ขอ ๖ เกณฑการพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินใหเปนไป  ดังนี้

(๑) ใชผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินครั้งแรกของลูกจางที่ความถี่  ๕๐๐  ๑๐๐๐  ๒๐๐๐  ๓๐๐๐  ๔๐๐๐  และ  ๖๐๐๐  เฮิรตซ  ของหูทั้งสองขางเปนขอมูลพื้นฐาน  (Baseline  Audiogram)  และ

(๒) นําผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินครั้งตอไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ สมรรถภาพการไดยินที่เปนขอมูลพื้นฐานทุกครั้ง   ขอ ๗ หากผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยินพบวาลูกจางสูญเสียการไดยินที่หูขางใดขางหนึ่ง ตั้งแต  ๑๕  เดซิเบลขึ้นไป  ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง  ใหนายจางจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายอยางหนึ่ง อยางใดแกลูกจาง  ดังนี้

(๑) จัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียง ที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงเหลือนอยกวาแปดสิบหาเดซิเบลเอ

(๒) เปลี่ยนงานใหลูกจาง  หรือหมุนเวียนสลับหนาที่ระหวางลูกจางดวยกันเพื่อใหระดับเสียง ที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงนอยกวาแปดสิบหาเดซิเบลเอ

ขอ ๘ ใหนายจางติดประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียง  แผนผังแสดงระดับเสียงในแตละ พื้นที่  เพื่อใหลูกจางทุกคนไดรับทราบ

ขอ ๙ ใหนายจางอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษการไดยิน  ความสําคัญของการทดสอบสมรรถภาพการไดยิน  อันตรายของเสียงดัง  การควบคุมปองกัน   และการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  แกลูกจางที่ทํางานในบริเวณที่มีระดับเสียงดัง ที่ไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึ้นไป  และลูกจาง ที่เกี่ยวของในสถานประกอบกิจการ

ขอ ๑๐ ใหนายจางประเมินผลและทบทวนการจัดการโครงการอนุรักษการไดยินในสถาน ประกอบกิจการไมนอยกวาปละหนึ่งครั้ง ขอ ๑๑ ใหนายจางบันทึกขอมูลและจัดทําเอกสารการดําเนินการตามขอ ๓ ถึงขอ ๑๐ เก็บไวในสถานประกอบกิจการไมนอยกวาหาป พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

อัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

error: Content is protected !!
Call Now Buttonโทรสอบถาม 0989954650