ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ

ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ

What is insulation? Insulation is a general term used to describe materials that are placed between heated or frozen surface of an object and outside temperature or in another way, are a barrier between sound wave and the atmosphere. In...
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  กําหนดให นายจางจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถาน ประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแตแปดสิบหา เดซิเบลเอขึ้นไป  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๒  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ การจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง แรงงาน  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ ขอ ๑...
ปัญหามลภาวะ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ดังเช่น มลภาวะทางเสียง ฉนวนกันเสียงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางทีมงาน ฉนวนกันเสียง เป็นห่วงต่อสุขภาพ ของทุกท่าน วันนี้ได้หยิบยกประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคร้าย นั้นคือ โรคมะเร็ง มาติดตามสถานการณ์ของโรคมะเร็งกันดีกว่า ว่าปัจจุบันในบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้าง เมื่อปี 2557 ที่ผ่านพ้นมา มีข่าวการสรุปสถานการณ์โรคมะเร็งของประเทศไทย  พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทย ต่อเนื่องนานกว่า 13 ปี นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และข้อมูลล่าสุด จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบอีกว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกว่า 60,000 คนต่อปี ขณะที่มีรายงานการเสียชีวิตปีละเฉียด 8 ล้านคนทั่วโลก ล่าสุด...
ทุกวันนี้ มลภาวะที่คุกคามเรามีหลายอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสียงดัง ก็แก้ไขได้ ด้วยการติดตั้ง ฉนวนกันเสียง ช่วยลดเสียงดังในอยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ มลภาวะทางอากาศ ปัญหานี้ก็คงจะแก้ไขยากนะ แต่ปัญหาหนึ่ง ที่พบว่า จะกลายมาเป็นปัญหาที่ใหญ่ในระดับสังคม คือ ปัญหาการติด Social ในโลกออนไลน์ การขลุกอยู่กับการเข้าเครือข่ายสังคมต่างๆ ตั้งแต่เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ อาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้บ่อย ยิ่งกว่าคนที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง แล้วปิดเสียงโทรศัพท์มือถือของตนไว้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก แห่งสหรัฐฯ ได้กล่าวว่า นับเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ แสดงว่าการเล่นเครือข่ายสังคมทำให้นอนไม่หลับได้ เขากับคณะได้ศึกษาจากผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ในวัยระหว่าง 19-32 ปี ได้พบว่าเครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีด้วยกันเกือบ 10 อย่าง ตั้งแต่เฟซบุ๊ก ยูทูบ ทวิตเตอร์ กูเกิลพลัส อินสตาแกรม เป็นต้น...
ทีมงาน ฉนวนกันเสียง ขอเสนอบทความสุขภาพ เรื่อง ดูแล"หัวใจ" เลี่ยง 4 ปัจจัยทำร้ายสุขภาพ ใกล้ถึงวันวาเลนไทม์ วันนี้คุณดูแล "หัวใจ" ของคุณ และคนที่คุณรัก ดีแค่ไหน! หัวใจในที่นี้คือ หัวใจ ของร่างกายเรา วันนี้ ฉนวนกันเสียง จึงนำบทความน่ารู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ ของ "หัวใจ" มาฝากครับ สืบเนื่องจากข่าว อธิบดีกรมการแพทย์เผยโรคหัวใจติด 1 ใน 4 ของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย แนะหลักดูแลตัวเองเพื่อความแข็งแรงของหัวใจ คือ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ความอ้วน ความเครียด แอลกอฮอล์ หันมาควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ นายแพทย์สุพรรณ...

ฉนวนกันเสียง